Stadgar

FC Kabel Åttio, stiftad 1979, har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran, samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

MEDLEMSKAP§ 1
Medlemskap fås genom lösande av klubbens årskort. Medlem kan av styrelsen utses till ständig ledamot. Genom beslut på ordinarie möte kan medlem utses till hedersledamot.

§ 2
Aktiv medlem, som vill utträda ur föreningen gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är efter styrelsens godkännande omedelbart skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter erläggas enligt styrelsens bestämmande. Medlem som ej löst sitt medlemskap under två på varandra följande år är automatiskt skild från medlemskap i föreningen.

§ 3
Medlem, som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriva erlagt stadgad årsavgift eller eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen helt eller under viss tid. Fråga om uteslutning av medlem får icke upptagas till avgörande förrän medlemmen i fråga har givits tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven, tid avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderat brev med mottagningsbevis. Medlem, som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid ett möte med föreningen söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han har fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylika besvär skall föreläggas det ordinarie möte som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klagande minst åtta dagar före kallas medelst rekommenderat brev. Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter åligger det styrelsen att återkalla beslutet om de förfallna avgifterna har erlagts före besvärstidens utgång. Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den förutvarande medlemmen, såvitt avser stadgeenliga avgifter.

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT§ 4
Medlem erlägger en årsavgift som fastställas av årsmötet för varje år. Medlem som ej erlagt fastställd årsavgift äger ej rätt att representera föreningen. Hedersledamot är befriad från avgifter. Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

§ 5
Alla spelarövergångar som sker till eller från föreningen skall godkännas av styrelsen, i de fall övergångarna skulle innebära några ekonomiska åtaganden. Övergångshandlingar av sådan natur får ej insändas innan dessa har blivit förelagda styrelsen på ett styrelsemöte.

STYRELSEN§ 6
FC Kabel Åttios angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av ordförande och sju övriga ledamöter på en tid av två år, jämte tre till sju suppleanter på en tid av ett år. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur så som styrelseledamot för tiden till nästkommande ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Utöver två revisorer skall det väljas en revisorssuppleant på en tid av ett år.

§ 7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 8
Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarataga dess intressen. Ordförande är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in i hans ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock - om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga, nedan angivna åliggande bör tillkomma sekreterare och kassör.

Sekreteraren* Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
* Att registrera inkommande skrivelser.
* Att, om ordförande icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt
* Att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören* Att uppbära alla avgifter till och verkställa alla utbetalningar för föreningen.
* Att föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper.
* Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införes av föreningen förvärvade pris, samt
* Att till betryggande belopp försäkra föreningens tillhörigheter.

§ 9
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

ALLMÄNNA MÖTEN§ 10
Med FC Kabel Åttio hålles dels årsmöte inom 3 månader efter avslutat årsbokslut, dels ordinarie möte en gång på våren och en gång på hösten, dels möten när så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena bestämmas av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.

§ 11
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt årsavgift och som under året uppnår en ålder av minst 15 år. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§ 12
Mötet är beslutsmässig med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION§ 13
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12 ( fr.o.m.020101 ). Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 14
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före ordinarie årsmöte.

BESLUT§ 15
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering, öppen eller sluten. Vid votering bestämmas utgången - utom i frågor som omförmäles i § 20 - genom majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 16
Beslut i fråga av ekonomisk natur utöver godkänd budget får ej fattas om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt styrelsemöte. Ej heller får ekonomiska frågor avgöras av enskild medlem. Styrelsen äger ej rätt att upptaga lån med mindre än att höra föreningsmedlemmarna om skäligheten. Finansieringsplan för lån skall då upprättas.

§ 17
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 18
Vid upplösning av föreningen skall kontakt tagas med Borås Kommun för samråd om framtida användning av föreningens egendom. Intill dess avgörande skett handlägger den avgående styrelsen och intressenter föreningens egendomar och det åligger dessa att tillse att egendomen ej förbrukas eller eljest vansköts.

§ 19
Utöver dessa stadgar gälla idrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglemente och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

Tillägg till stadgarna efter beslut på årsmöte 1984-11-25. Paragrafen justerad på årsmöte 2022-03-21:

TRÖJFÄRG§ 20
Brunt är FC Kabel Åttios färg. Det skall tydligt märkas på klubbens ordinarie matchtröjor.


© FC Kabel Åttio, Henrik Malm 1998-2002

VÄLKOMMEN TILL FC KABEL ÅTTIO
FC Kabel Åttio är en fotbollsförening från Borås med fokus på social samvaro.

Vårt damlag, Bruna bönor, ingår 2023 för första året i ett samarbete med både Byttorps IF och Bergdalens IK. Laget spelar i division fyra. Tyvärr har vi för tillfället inget A-lag för herrar i seriespel. Vi tvingades dra ur de Bruna brassarna ur sexan sommaren 2020. Under många år hade vi även haft ett Squadra B på herrsidan. Veteranlaget spelade fram till 2010 i en P35-serie men är tyvärr vilande i väntan på föryngring.

Föreningen är annars historiskt sett mest känd för de bruna dräkterna och för våra juniorers många uppvisningar i Mariedal Cup.
SENASTE MATCHERNA
KOMMANDE MATCHER
 • 19 juni, 19:00
 • Bruna Bönor - Hemsjö IF
Senaste Krönikan
Johan Rydén

Julen är det bruna hoppets tid


Gräsplanerna på Ryda sportfält var närmast historiskt bra söndagen den 25 september 2016. Jag vet, för jag har haft Ryda som hemmaarena i drygt 30 år och vet hur planerna brukar se ut när det bara är...
Johan Rydén 2016-12-26
Kabel tränar
 • Bönor:

  Måndag, Borås Arena 2 19.00-20.30
 • Bönor:

  Tisdag, Byttorps IP 19.00-20.30
 • Bönor:

  Torsdag, Byttorps IP 19.00-20.30
Stöd kabel - Bli medlem!
Bli medlem
Huvudsponsorer

kabeltips2012

mobile site banner
loader
Stäng